Nok. Hamar Kommunikasjonsstrategi

Plan for økt synlighet og kjennskap i befolkningen om Nok. Hamars tilbud og å nå ut til utsatte og pårørende.

Nok. Hamar er et lavterskel, gratis hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende i Hamar- og Kongsvinger-regionen. Senteret er ett av flere i Norge som driver forebyggende opplysningsarbeid, og jobber for at personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende skal få et likeverdig tilbud, uansett hvem de er og hvor de bor i landet.

Utfordring

Organisasjonen opplever at mange ikke vet om dem, eller hva de kan tilby. Målgruppen er ikke én homogen gruppe, og det er mange utsatte Nok. ikke når. Økt synlighet og bedre kjennskap om deres tilstedeværelse er avgjørende for å kunne hjelpe flere.

Vi vet også at tiden det tar før en utsatt søker hjelp er lang, i snitt tar det 17,5 år for en utsatt å søke hjelp. Selv om senteret opplever en økning i antall henvendelser, er det fortsatt mange som ikke har kjennskap til tilbudet. Spesielt gjelder dette minoritetsgrupper og menn.

mockup design av kommunikasjonsstrategi
Tittelside fra kommunikasjonsstrategien - kundecase

Løsning

Med mål om å øke kjennskapen til Nok. Hamar har vi utviklet en forenklet kommunikasjons- og markedsstrategi.

Identitet, budskapsplattform og virksomhetsplan har stått sentralt i utarbeidelsen av strategien som er et strategisk grunnlag med kundereise og personas, definerte mål, virkemidler og kommunikasjonskonsepter. Strategidokumentet omfatter også en markedsplan og handlingsplan med digital strategi for å nå kommunikasjonsmålene.

I tillegg til opplysning og å øke kjennskapen i befolkningen, er formålet med dokumentet å gi Nok. Hamar verktøy til å tydeliggjøre og synliggjøre de ulike budskapene og tilbudene til Nok. Hamar. Verktøyene skal også gi senteret en strategi som de kan bruke i sitt arbeid med å søke midler til økt synlighet.

 

Det har vært lærerikt og spennende å jobbe med Ferskvann om hvordan Nok. Hamar kan markedsføres på en bedre og god måte. Vi har fått konkrete verktøy vi kan bruke i vårt videre arbeid for å bli mer synlige.
Heidi Rognlidalen, daglig leder i Nok. Hamar
Innhold i kommunikasjonsstrategien - kundecase