Vi er en Miljøfyrtårn-bedrift 

10 000 bedrifter i Norge er sertifiserte Miljøfyrtårn-bedrifter, og nå er Ferskvann en stolt del av denne gjengen. Det er et synlig bevis på vi tar bærekraft på alvor og at vi kontinuerlig jobber med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp.
Ola og Cathrine holder sertifiserings-beviset.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Ansvaret for å nå Norges lavutslippsmål hviler på oss alle. Som Miljøfyrtårn-bedrift har vi forpliktet oss til å forebygge forurensing fra vår virksomhet og de tjenestene vi leverer. Vi har arbeidet frem en miljøpolicy som alle ansatte skal følge. Det å tenke miljø skal være en naturlig og integrert del av vår virksomhet. Det innebærer blant annet at vi oppfyller myndighetenes krav, reduserer forurensningskilder, optimaliserer energibruk og minimerer forbruksmaterialer. Kontinuerlig forbedring av miljøarbeidet og sikring av et trygt arbeidsmiljø, både internt og i leverandørkjeden, står sentralt.

De miljøpåvirkninger som følger av vår drift skal i minst mulig grad påføre de neste generasjonene økte miljøproblemer.

Viktige grep for å redusere klimaavtrykket

I arbeidet med å bli sertifisert så vi at mange av de grepene vi allerede har tatt er viktige for å redusere klimaavtrykket vårt. Samkjøring eller bruk av kollektivtilbud ved kundeoppdrag er allerede en godt innarbeidet vane, og noe vi i enda større grad kommer til å fortsette med i fremtiden. Hvis det er hensiktsmessig vil vi for eksempel gjennomføre møter digitalt, vi velger film- og fotolokasjoner i nærheten om det er mulig og tilrettelegger for effektive opptaksdager for å redusere antall reiser.

Som sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift har vi konkrete verktøy som gjør at vi kan jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med miljøtiltak på områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, ansvarlighet og innkjøp.

Vi er bare i startgropa og har satt oss noen konkrete mål vi skal jobbe mot i 2023:

  • Vi skal redusere energiforbruket i våre egne lokaler.
  • Vi skal redusere avfallsmengden.
  • Vi skal redusere den negative miljøpåvirkningen fra transport.
  • Sykefravær skal ned 0,1%.

Dokumentert miljøinnsats

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er også den mest brukte sertifiseringen i Norge for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for verden der de viktigste oppgavene er å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bedrifter som er Miljøfyrtårnsertifisert har gode forutsetninger til å bidra til disse bærekraftsmålene avhengig av hvilke kriterier de sertifiseres etter.

Reklamebransjens ansvar

Som reklamebyrå er vi bevisst vår rolle i å forme forbrukeradferd med hensyn til miljøet. Vår bransje har en mulighet til å fremme bærekraftig forbruk gjennom våre budskap og kampanjer. Samtidig har vi et etisk ansvar for å unngå grønnvasking, og for å redusere overforbruk av ressurser. Dette ansvaret tar vi på alvor, derfor skal vi jobbe aktivt for å integrere miljøhensyn i vårt arbeid. Vi har i flere kampanjer vist at vi er gode på å få frem bærekraftige budskap. LHL førstehjelpskoffert | Sirkula emballasjedesign. Fremover vil vi fortsette arbeidet med å bruke vårt og kundens miljøengasjement til å utforme overbevisende og minneverdige kampanjer for å løfte frem mer bærekraftige alternativer.

Innspill

En del av det å være en Miljøfyrtårn-bedrift handler om samspillet mellom virksomheten og samfunnet. Vi vil derfor invitere kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi oss innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre tjenester kan forbedres. Disse innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventninger dere har til oss i årene fremover.